පරිවර්ථනය - Translate සිංහල > TAMIL> ENGLISH

Tuesday, September 19, 2023

නාඩගම්කාරයෝ.බ්‍රෙස්ලට් චුවිංගම් සිහිනයේ සිට වොක්ස්වගන් කාර් නිෂ්පාදනය දක්වා ඇදගෙන ආ ජනතාවට දැන් තව තවත් සිහින පෙන්වන්නට රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපති වරයා සැරසෙන බවක් පෙනෙයි. අළුත්ම සිහිනය විශ්විද්‍යාල සිහිනයකි.

අපි ආර්ථික අගාධයකට වැටී සිටිමු. රාජ්‍ය සේවකයා වියදමට සරිලන වැටුපක් නැතිව අසරණවී සිටියි. ඔවුන්ගේ ජීවන වියදම වැඩිවීමට අනුරූපව  වැටුප්  වැඩිවුනේ නැත. කෘෂිකාර්මිකයාගේ නිෂ්පාදන වියදම ඉහල ගිය තරමට නිෂ්පාදන ආදායම නංවා ගැණීමට මැදිහත් වීමක් නැත.ඔවුන් ගේ නිෂ්පාදන වියදම අඩුකරගැණීමට අධාරයක් නැත

මෑතක මුහුණ දුන් බිත්තර කුකුල් මස් නිෂ්පාදනය, මත්ෂ්‍ය නිෂ්පාදනය රජයේ මැදිහත් වීමක් ඇත්නම් පාලනය කර ගත හැකියාවක් ඇත. මේ රටේ පශු සම්පත් සංවර්ධණ අමාත්‍යංශයක් මෙන්ම ධීවර අමාත්‍යාංශයක් ද ඇත. ඔවුන් නැත්තේ දැක්මක්ය.එළවළු වගා කරන්නෝ අස්වැන්න අළවි කරගතනොහැකිව විසිකර දමන අතර පාරිභෝගිකයෝ එළවළු සදහා ගිණි ගණන් ගෙවන්නේය. කෘෂිකර්ම දෙපාර්මේන්තුවක් සහ වෙළද දෙපාර්මේන්තුවක් මේ රට තුල තිබියදී ය.

රජයට කිසිවක පාලනයක් නැත.මැදිහත් වීමක් නැත. නැත්නම් මේවා සදහා ප්‍රතිපත්ති ඇතිකිරීමට මොළය කළදක්වත් නැත

මැතිවරණයක් සමීප වන විට සිහින වෙන්දේසියේ යෙදෙන්නට නම් හැකිය.


notes of imaginary

No comments:

වියමන ගැන.

සත් දිනක වියමන්