පිලේ පැදුර හේනට අරගෙන යනවා
පිලේ පැදුර හේනට අරගෙන යනවා

එලා පැදුර එහි මැස්සේ සැතපෙනවා

රටා වියපු අත් දෙක මට සිහිවෙනවා

හිතේ දුකට එතකොට කවි කියවෙනවා

 

ඉර පායා ඉර අවරට ගියදෝ

සද පායා සද අවරට ගියාදෝ

හැඩු කදුළු මුහුදට එක්වුනාදෝ

හැඩු කදුළු මුහුදට එක්වුනාදෝ

ළමා ලපටි නෑනා කොයි ගියාදෝ

 

ඔබේ කරට මල් මාලා ගොතන්නට

මදු මල් පිපෙනවා හේනේ වැට දිගට

 ඔබේ කටින් ගී සීපද අහන්නට

ඔබේ කටින් ගී සීපද අහන්නට

තවමත් ගිරව් එනවා පෙර පුරුද්දට

 

පිලේ පැදුර හේනට අරගෙන යනවා

එලා පැදුර එහි මැස්සේ සැතපෙනවා

රටා වියපු අත් දෙක මට සිහිවෙනවා

හිතේ දුකට එතකොට කවි කියවෙනවා

 

-ආචාර්ය අමරදේව
notes of imaginary

Comments

Popular posts from this blog

බෙලිහුල්ඔය - සටහනක් .

කුජ මහදශාව - කුජ කළහකාරී තරුණයෙක් වගෙයි.