පුංචි දිය අැලි.


notes of imaginary

Comments

vicharaka said…
හරිම ලස්සනයි. ගෙවල්වලට තමයි ඒ පුංචි දියඇලි ලස්සන .
විචාරක දියණිය

Popular posts from this blog

කුජ මහදශාව - කුජ කළහකාරී තරුණයෙක් වගෙයි.

බෙලිහුල්ඔය - සටහනක් .