උදම් රල ඔබ උදම් විය යුතු නැහැඋදම් රල ඔබ උදම් විය යුතු නැහැ
ගෙන ගියේ ඔබ මුහුදු පතුලට
රැගෙන යා යුතු අය නොවේ 
උදම් රල ඔබ උදම් විය යුතු නැහැ

පන අදිද්දී තමන්ගේ උන්
පැළදි කණ කර ඉරාගෙන ගිය
හරන්තිකයන් ඉතිරි කර වෙරළේ
අහින්සකයින් ගෙන ගියා වතුරේ

උදම් රල ඔබ උදම් විය යුතු නැහැ
ගෙන ගියේ ඔබ මුහුදු පතුලට
රැගෙන යා යුතු අය නොවේ 
උදම් රල ඔබ උදම් විය යුතු නැහැ

වැළපෙනා බෝසතුන් දන් දුන් 
නිදන පැදුරත් සොරා ගෙන ගිය
අමනයින් රැල තබා අප අතරේ
අහිංසකයින් ගෙන ගියා වතුරේ

උදම් රල ඔබ උදම් විය යුතු නැහැ
ගෙන ගියේ ඔබ මුහුදු පතුලට
රැගෙන යා යුතු අය නොවේ 
උදම් රල ඔබ උදම් විය යුතු නැහැ

අමරසිරි පිරීස් ගේ ගායනයක්


notes of imaginary

Comments

Popular posts from this blog

කුජ මහදශාව - කුජ කළහකාරී තරුණයෙක් වගෙයි.

බෙලිහුල්ඔය - සටහනක් .