අනුරාධපුර රාජ වංශය.විජය රජතුමා                                                        ක්‍රි.පු 544

උපතිස්සපණ්ඩුවස්දෙව්අභයපණ්ඩුකාභයමුඨසිවදේවානම්පියතිස්ස                                               ක්‍රි.පු 250-210
උත්තියමහාසිවසුරතිස්සසේන සහ ගුත්තිකඅසේලඑළාල (එළාර)දුට්ඨ ගාමිණි ( දුටු ගැමුණු)                              ක්‍රි.පු.161-137
සද්ධාතිස්ස                                                            ක්‍රි.පු.137-119
තුලත්ථන                                                               ක්‍රි.පු. 119
ලංජතිස්ස(ලැමිණිතිස් )                                        ක්‍රි.පු.  119 – 109
බල්ලාඨනාග                                                          ක්‍රි.පු. 109 – 103
වලගම් අබා  (වට්ට ගාමිණි)                                       ක්‍රි.පු. 103
පුලහත්තබාගියපනයමාරපිලයමාරධාතික                                                                  ක්‍රි.පු.103 – 89
වලගම් අබා ( වට්ට ගාමිණි)                            ක්‍රි.පු. 89 -77 යලි රජ පැමිනේ.මහාචුලි මහාතිස්ස                                                    ක්‍රි.පු77-63
චොරනාග                                                             ක්‍රි.පු  63  - 51
තිස්ස (කුඩා තිස්ස )                                                   ක්‍රි.පු    51 – 48
සිවවටුකදාරුභාතික තිස්සනිලිය ( පුරෝහිත බමුනා . වාසුබි)අනුලා රැජින                                                           ක්‍රි.පු 48 – 44
කූඨකණ්ණ තිස්සභාතික අභය ( භාතික අභය තිස්ස , හා භාතිය තිස්ස ලෙසත් හැදින්වේ)   ක්‍රි.ප්‍ර 22 – ක්‍රි.ව 07
මහාදාඨික මහානාග                                                            07-19
ආමන්ද –  ගාමිණි අභය                                                       19 – 29
කණිරජාණු තිස්ස                                                                29 -32
චූලාභය                                                                             32-33-
ඉලනාග                                                                            33-43
චණ්ඩමුඛ ශිව                                                                        43-52
යසලාලක තිස්ස                                                                       52-60
යසලාලක තිස්ස සහ සුභ                                                           60-67
වසභ                                                                                    67-111
වංකානාසික තිස්ස                                                                      111-114
ගජබාහුක ගාමිණි ( ගජබාහු I ,ගජබා )                                114 -136
මහල්ලක නාග                                                                       136 – 143
භාතික තිස්ස (බාතිය)                                                                143 – 167
කණිට්ඨ තිස්ස                                                                        167 -186
බුජ්ජ නාග                                                                             186 –
කුංචනාග                                                                              187 – 189
සිරිනාග I                                                                          189 – 209
වොහාරික තිස්ස   (වේර තිස්ස )                                               209 – 231
අභය  නාග                                                                    231   - 240
සිරිනාග II                                                                         240 – 242
විජය කුමාර                                                                  242 – 243
සංඝතිස්ස II                                                                     243 -247
සිරිසංඝබෝධි  ( දැහැමි සිරිසගබෝ)                                       247 -249
ඝොඨාභය හෙවත් මේඝවන්න අභය ( ගොළු  අබා)                249 -262
ජෙට්ඨ තිස්ස I                263 -273
මහාසේන (මහසෙන්)    274 – 301


සිරි මේඝවණ්න ( කිත්සිරිමෙවන් )
301 -328
ජෙට්ඨතිස්ස  II
328-337
බුද්ධදාස
337 -365
උපතිස්ස I
365 – 406
මහානාම
406 – 428
වට්ටගාහක ජන්තු
428
මිත්තසේන ( මිත්සෙන් )
428 -429
පණ්ඩු
429 – 434
පාරින්ද
434 – 437
බුද්ද පාරින්ද
437 – 452
තිරිතර
452
දාඨිය
452 -455
පීඨිය
455
ධාතුසේන
455 – 473
කස්සප ( සීගිරි කසුබු)
473  – 491
මොග්ගලාන ( මුගලන්)
491 – 508
කුමාර ධාතුසේන ( කුමරදස් ,කුමාරදාස )
508 -516
කිත්තිසේන
516  – 517
සිව
517
උපතිස්ස II
517 – 518
සීලකාල ,අම්බසාමනේර
518 -531
දාඨපභූත   (දාපලු සෙන්)
531 -
මොග්ගලාන ( දල මුගලන් )
531 -551
කිත්සිරිමේභ ( කුඩා කිත්සිරිමෙවන් )
551 -569
මහානාග
569  – 571
අග්බෝධි I ( අක්බෝ )
571 – 604
අග්බෝධි II  ( තුඩා අක්බෝ)
604 – 614
සංඝතිස්ස II
614
මොග්ගලාන  III ( දල මුගලන් ළමැණි බෝනා මුගලන්)
614 – 619
සීලාඝමේඝවන්න
619 – 628
අග්ගබෝධි III  (සිරිසංඝබෝධි   සිරිගබෝ )
628
ජෙට්ඨතිස්ස
628
අග්ගබෝධි III  (සිරිසංඝබෝධි   සිරිගබෝ ) යලි රජ පැමිනේ
629 – 639
දාඨෝපතිස්ස
629 -650
කස්සප  I
650 -659
දප්පුළු I
659
හත්ථදාඨ
659 -667
අග්ගබෝධි  IV  (සිරිසංඝබෝධි ,සිරිසගබෝ )
667 – 683
දට්ට
683 -4
හත්ථදාඨ II
684
මානවම්ම
684 – 718
අග්ගබෝධි  V  ( අක්බෝ )
718 – 724
කස්සප III  (කසුබු,සුළු කසුබු )
724 -730
මහින්ද I
730 – 733
අග්ගබෝධි  VI (සීලාමේඝ)
733 – 772
අග්ගබෝධි  VII
772 -777
මහින්ද  II    (සීලාමේඝ)
777 – 797
උදය I
797 -801
මහින්ද  III
801 – 804
අග්ගබෝධි  VII
804 – 815
දප්පුල II
815 -831
අග්ගබෝධි  IX
831 – 833
සේන I
833 – 853
සේන II
853 – 887
උදය II
887 – 898
කස්සප  IV
898 – 914
කස්සප V
914 – 923
දප්පුල III
923 – 924
දප්පුල IV
924 – 935
උදය  III
935 – 938
සේන  III
938 – 946
උදය     IV
946 – 954
       සේන     IV
954 – 956
මහින්ද    I
956 – 972
සේන     V
972 – 982
මහින්ද   V   (මිහිදු  )
982 – 1029
මහින්ද රජතුමා ක්‍රිව 1017 දී සිය බිසවත් සමග සොළින් විසින් තම දේශයට පිටුවහල් කරනු ලැබු බව සදහන් අදහසක්ද තිබේ.
ක්‍රිව  1029  දී  අනුරාධපුර රාජධාණිය බිද වැටී ‍පොලන්නරුව අග නගරය කරගෙන පාලනය ආරම්භ වී ඇත.notes of imaginary

Comments

vicharaka said…
රජවරු 660 ක් පමණත් රාජවංශ 2ක් හා දකුණු ඉන්දීය ආක්‍රඹණ වලින් පසු රාජ්‍යයන් 4 රජවරුත් මෙය පාලනය කරා . බොහොම වැදගත් තොරතුරක් ්
විචාරක දියණිය

Popular posts from this blog

කුජ මහදශාව - කුජ කළහකාරී තරුණයෙක් වගෙයි.

බෙලිහුල්ඔය - සටහනක් .