නිවහල්ව සිතන්න

කාලමයෙනි,
තොප විසින් සැක කරන්නට නිසිමැය,
විචිකිත්සා කරන්නට නිසිමැය,
සැක කටයුතු තැනම තොපට  විචිකිත්සාව  උපන .
කාලාමයාණනි,
අනුශව කතායෙනිද නොගනුව,
පරම්පරා කථයෙනුද නොගනුව, තෙල මෙසේ වීදැයි නොගනුව,
අපගේ පෙළ හා යෙදෙතියි නොගනුව,
තරකාණුග්‍රහයෙන්ද නොගනුව
නයග්‍රාහයෙන්ද නොගනුව,
ආකාර  පරිවිතර්කයෙනුදු නොගනුව,
මේ මහණ අපට ගුරුහයිද නොගනුව,
කාලාමයාණනි,
මේ දහම් කුසල්ය ,
මේ දහම් අකුසල්ය,
මේ දහම් වරද සහිතය ,
මේ දහම් නුවණැත්තන් විසින් ගර්හිතය,
මේ දහම් සපුරනු ලද්දාහු අවැඩ පිණිස. දු
ක් පිණිස පවත්නාහයි තෙපි -  යම් කලක තුමුම දැන ගන්නාහු නම්
කාලාමයෙනි,
එකල්හි තෙපි එය දුරු කරව.
-          බුදුරජානන් වහන්සේ  කලාම සුත්‍රයෙන්.

LIBERATE THE MIND- ESCHEW BLIND FAITH
Yes ,
 kalamas,
You may well doubt,
You may well waver ,
In a doubtful   matter wavering  does  arise .
Now  look   you , Kalamas,
 Be ye not misled by report ,
Or tradition or hearsay,
Be not misled by proficiency in the collection ,
 Nor  by mere  logic  or  inference ,
Nor   after  considering   reasons ,
Nor out of respect for a recluse  ( who holds it ) .
But   Kalamas,
When you know for   yourselves :
These things are   profitable ,
These things are blameworthy,
These things are censured   by  the  intelligent,
These things   when performed and undertaken,
Conduce to loss and sorrow
Then   indeed  do  ye  reject then ,
kalamas’
-          The Buddha  
-          kalamas  suthra’